Ngjarjet e ditës

Tmerrohen Serbet ! Ministri I Jashtem I Kroacise I Vendose Nje Kusht Te Rendesishem Serbise Per Kosoven…

Tmerrohen Serbet ! Ministri I Jashtem I Kroacise I Vendose Nje Kusht Te Rendesishem Serbise Per Kosoven…

“Ser bia duhet të pra.nojë gjen.cidin në Srebrenicë nëse do të hyjë në BE”

Shefi i diplomacisë kroate, Gordan Grliç Rradman, ka dekla.ruar son.te se Serbia në rrugën e saj drejt BE-së, duhet të tregojë përparim thelbësor dhe të qëndrueshëm në hapë.sirat bazike dhe të dëshmojë vullnet për përmbushjen e të kritereve të ne.vojshme.

Pas dekl.aratës të “maskuara” që shpesh mund të dë.gjohen nga Brukseli, Radman ka thënë çka vërtetë pritet nga Serbia nëse dëshiron të përparojë në rru.gën evropiane.

“Në këtë kuptim shikohet në hapësirën e sund.imit të li.gjit, çështjen e të pagjeturve, të drejtat e vlktimave të Iuftës, procedimin e krlmeve të Iu.ftës, bashkë.punimin me gjykatën penale, pranimin e gjencidit në Srebrenicë dhe forcimin e raporteve fqinjësore me anë.tarët e BE- dhe fqinjët tjerë” tha Radman.

Gazeta shkruan se mini.stri kroat Radman edhe javën që shkoi ka bërë një deklaratë të njejtë për Beo.gradin.

Ai këtë dek.laratë e bëri në Konferencën GLOBSEC në Bratislavë, ku apeloi tek vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës ta bëjnë kë.të sa më parë.

Ai këtë dek.laratë e bëri në Konferencën GLOBSEC në Bratislavë, ku apeloi tek vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës ta bëjnë kë.të sa më parë.

“Kroacia nxit pesë vendet e BE që nuk e kanë pra.nuar Kosovën që të bëjnë këtë, sepse do të kontribuojnë stabilitetit në regjion dhe vetë Kosovës”, ka thë.në ai.

Por, në të njëjtën fjalim, kur ftoi vendet evropiane ta njo.hin Kosovën, tha se stabiliteti i regjionit është kyç në respektimin e tërësisë territo.riale të shte.teve.

Related Articles

Back to top button